JUNG_E

ภาพยนตร์แนวดิสโทเปีย JUNG_E เล่าเรื่องราวของโลกที่รกร้างในศตวรรษที่ 22 ซึ่งมนุษย์ต่างก็ดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้ต้องสร้างที่หลบภัยขึ้นมา แต่ก็ยังเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในนั้น